Center for leg

PROJEKTER og byudvikling

Vi samarbejder med kommuner, organisationer,  foreninger og fonde landet over om indsatser og projekter, der styrker legekulturen, gør mennesker mere aktive med idræt, leg og bevægelse og gør flere i stand til at realisere visioner og komme videre med deres ønsker om mere idræt, leg og bevægelse. 

Vi rådgiver i byudvikling, skaber liv og leg i byer og havneområder og lægger fundamentet for brede samarbejder om at skabe mere idræt, leg og bevægelse i f.eks. byer, kommuner og landdistrikter.

Skal vi arbejde sammen?

Vi gør alt, hvad vi kan for at skabe en udbredt forståelse for, hvor vigtig legekulturen er for os mennesker. Det gør vi gennem og sammen med vores mange partnere og kontaktflader ude i samfundet – særligt politisk, i forskning og med praktikkerne i vores samarbejdskommuner.

For hvis legen får plads, bliver vi ikke alene gladere, vi bliver bedre rustet til at løse de store samfundsudfordringer: fælles forståelse, fælles udsyn og fælles engagement.

Og vi er hele tiden på udkig efter nye, spændende samarbejder. Så tag fat i os, hvis du har et projekt eller en god idé, hvor vi sammen kan udvikle pædagogiske aktiviteter i Danmark og udbrede forståelsen for, hvor vigtig og grundlæggende legekulturen er for børn, unge og voksne.

Idéfase

Din organisation har en stærk idé

Ressourcer

Søgen efter faglig kompetent partner

Co-creation

Projektet udvikles sammen

Implementering

Projektet gennemføres

Evaluering

Projekt forankres og evalueres

Aktuelle projekter

Gerlev Legekonference

Afsluttet projekt

Gerlev Legekonference
Gerlev.dk

HandiLeg

Afsluttet projekt

HandiLeg

Formål

Formålet med projektet var at forankre samværsformen “HandiLeg”, som indebærer sociale og fysisk aktive lege og spil, til at fremme øget livsglæde og positive oplevelser med fysisk aktivitet hos mennesker med udviklingshandicap.

I projektet blev over 200 borgere, personale og frivillige uddannet i fællesskab til at stå for legende aktiviteter og spil. Et centralt fokus i kurserne var, at det var borgere, som skulle rustes til at være legeinstruktører, med støtte og opbakning af personalet eller frivillige.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe var unge, voksne og ældre med udviklingshandicap fra bosteder, institutioner, værksteder og aktivitetscentre. Den store fleksibilitet, hvor samværsformen HandiLeg tilpasses deltagerne, gav den primære målgruppe et ejerskab over deres aktivitet – og en oplevelse af indflydelse over eget liv i legen.

Personalet og frivillige omkring borgerne var den sekundære målgruppe. HandiLeg giver den sekundære målgruppe tiltro til egne evner, til at formidle fysisk og social aktivitet.

I HandiLeg ligger et stort potentiale som et pædagogisk redskab i det kommunale/frivillige sociale- og sundhedsmæssige arbejde.
HandiLeg stiller ikke krav om stærk fysik eller idrætslige kompetencer hos den sekundære målgruppe.

Aktiviteter

HandiLeg som samværsform, er et fællesskab, hvor alle kan være med uanset fysisk formåen. I HandiLeg samles fællesskabet om fysisk aktive lege og spil, med enkle regler og simple redskaber. Legene tilpasses deltagerne og de aktuelle rammer.

Projektperiode

HandiLeg forløb fra år 2018 til 2022. 

HandiLeg lever videre i 6 af involverede kommuner og kurserne udbydes fortsat i Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Kontakt os for at høre mere om hvad vi kan tilbyde.

Levende Legekultur

Afsluttet projekt

Levende Legekultur

Formål

Levende Legekultur vil i et tæt samarbejde med fem danske kommuner styrke legekulturen i Danmark. Indsatsen gennemfører kompetenceforløb omkring legedidaktik og understøttelse af aktiv leg i dagtilbud, skoler, SFO, foreninger og boligområder. Målet er at skabe, styrke og forbedre blivende rammer for en dynamisk og levende legekultur.

Målgruppe

Indsatsen fokuserer på to hovedområder, som handler dels om at skabe bedre kendskab til legekultur, dels at forbedre rammerne for at legekulturen kan leve dynamisk.

Børns mulighed for leg kompliceres i dag af mange faktorer, men er især udfordret af nutidens hverdagsstruktur med lange dage i institutioner og heldagsskoler, hvor børnenes tid i høj grad organiseres af voksne. Det begrænser nemlig børnenes mulighed for selv at udforske, opfinde og overlevere legekultur, børnene imellem. Desuden føler mange voksne selv at de har et begrænset kendskab til lege, hvilket gør at mange ikke føler sig trygge eller kompetente nok til selv at igangsætte og inspirere børnene til legende aktiviteter. Derfor har indsatsen fokus på at afhjælpe disse udfordringer som legekulturen i dag står over for:

Vi gennemfører kompetenceudviklingsforløb for lærere, pædagoger og lokale kræfter, som ruster dem til at igangsætte, understøtte og inspirere til legende aktiviteter.

Vi hjælper med at skabe strukturelle rammer, i samarbejde med ledelsen, der muliggør og understøtter en levende legekultur, både kommunalt og i den enkelte institution/skole.

Aktiviteter

Indsatsen tilbyder en række forskellige kompetenceudviklingsforløb for både dagtilbud, skoler, SFO, foreninger og boligområder m.m., herunder:

Leg i dagtilbud (2-6 år)
Leg i indskoling
Movement Culture – legende bevægelsesglæde for unge

Aktiviteterne i de enkelte kommuner udvælges, sammensættes og tilpasses i samarbejde med de involverede parter.

Desuden er der et forskningsarbejde tilknyttet Levende Legekultur, som først og fremmest foregår i forskningscirkler. Forskningscirkler er et samarbejde mellem forskere og praktikere som uddannes i vores forløb, og målet er at skabe et møde mellem forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden. Her deles erfaringer, idéer og ny viden, som herigennem kan overføres til de enkelte deltageres egen institution.

Projektperiode

Indsatsen foregår i over en periode på 5 år (2019-2024), hvor vi er i de enkelte kommuner i tre år ad gangen. 

Vi indledte de treårige forløb i følgende samarbejdskommuner: 

 • Helsingør (2019)
 • Esbjerg (2019)
 • Slagelse (2020)
 • Aalborg (2021)
 • Holbæk (2022)

Gerlev Legefestival

Afsluttet projekt

Gerlev Legefestival
Gerlev.dk

Moving Youth

Afsluttet projekt

Moving Youth
Gerlev.dk

Afsluttede projekter

Drømmeskibet

Afsluttet projekt

Drømmeskibet

Samarbejdspartnere

M/S Museet for Søfart

Formål

DRØMMESKIBET’s ambition er, at mange flere børn og ældre skal gå på museum sammen i fremtiden. Både på M/S Museet for Søfart, men også på museer rundt om i verden.
Med DRØMMESKIBET ønskes at udvikle et visionært mønsterprojekt. Et projekt, som både skaber helt nye maritime museumsoplevelser, men som også kan inspirere museer, kulturinstitutioner i Danmark og internationalt til at bruge leg, bevægelse og fortællinger som ramme om møder mellem generationer.

Målgruppe

DRØMMESKIBET er et maritimt oplevelsesunivers, der danner ramme om fællesskab mellem børn og ældre på M/S Museet for Søfart. DRØMMESKIBET er en permanent lege- og bevægelsesinstallation i museet, hvor glæden ved det maritime styrkes og bringes videre fra generation til generation gennem fortællinger og leg.

Aktiviteter

Gerlev Center for Leg & Bevægelses vigtigste bidrag til DRØMMESKIBET har været at konkretisere visionen, ønskerne og alle de løse idéer i et samlet forprojekt, som blev udgangspunkt for designprocessen hos museet. De kom helt konkret til udtryk i legebetragtninger for DRØMMESKIBET, en række præmisser for indretningen samt et konkret sammenhængende forslag til museets nye børneunivers, som er virkeliggjort i dag.

Projektperiode

Den 2. oktober 2018 åbnede Drømmeskibet på M/S Museet for Søfart i Helsingør. Åbningen markerede et højdepunkt i et toårigt samarbejde mellem Legeskibet og M/S Museet for Søfart om i fællesskab at udvikle et magisk, maritimt univers, der kobler generationsmøder, maritim museumsformidling og leg.

Legeskibet

Afsluttet projekt

Legeskibet

Samarbejdspartnere

Formål

Visionssejladser om byudvikling

Legeskibets signaturaktivitet – visionssejladsen – udgør en attraktiv mulighed for at samle interessenter på tværs af byen i forhold til aktuelle udfordringer, udviklingsplaner og byudvikling på havnearealerne. Visionssejladserne skaber en særdeles positiv ramme omkring ofte forholdsvis komplekse processer, og de kan derfor bruges strategisk af havnebyerne.

Samtidig er det værdifuldt, at Legeskibet får indblik i den aktuelle udvikling landet rundt, idet Legeskibets rapport, som distribueres til alle værtskommuner, på den måde kvalificeres i forhold til at præsentere både dyrt købte erfaringer og helt friske best-practice scenarier for havnebyudvikling i Danmark.

Fokus på børne- og ungeinddragelse

Legeskibets skoletilbud udgør en kerneydelse og består af et 1,5 times intensivt forløb, sammensat af undervisning i fantastiske fælleslege, rundvisning på Legeskibet, fri leg og et indlæg om børneborgerinddragelse med gode eksempler på aktivitetsområder skabt på initiativ af børn.

Seks skoleklasser besøger Legeskibet på alle hverdage – omkring 150 børn om dagen. En dag om ugen uddanner vi en gruppe udvalgte elever til at sætte gang i leg for de yngre elever på deres skole. Derudover afholder vi kursus i Design, Leg og Ungeinddragelse for det fælles elevråd samt ungeråd. De unge kommer igennem et kreativt procesforløb, der også inkluderer en visionssejlads. De unges visioner formidles altid videre på visionssejladsen for byens voksne.

Målgruppe

Legeskibets formål var at sætte varige aftryk og være en katalysator for en levende legekultur – såvel i det enkelte menneske som i de fysiske rammer og platforme, som Legeskibet involveres i på sit togt. Læs mere om, hvilke målgrupper projektet satte i bevægelse under “Projektets aktiviteter”.

Aktiviteter

Skoleforløb
Legeskibet tilbød undervisning i leg og bevægelse. Forløbet var som udgangspunkt tilrettelagt som klasseundervisning for to klasser ad gangen i tre dobbeltlektioner på alle hverdage. Dagligt kunne 6 skoleklasser besøge Legeskibet.

Aspirantkursus
Legeskibet tilbyder aspirantkursus for op til 32 skoleelever udvalgt på tværs af værtsbyens skoler.

Design & Leg
Legeskibet arbejder med børne- og ungeinddragelse i forbindelse med udvikling af områder ved og omkring byens havn.

Visionssejlads
Legeskibets langsigtede arbejde omkring forandring af Danmarks blå byrum tog afsæt i visionssejladser. Visionssejladserne skulle skabe en positive ramme for udviklingsprocesser i forhold til en fælles fremtid, vision og strategi for havnebyerne. “Besætningen” på sejlturerne blev sammensat på tværs af byens foreninger, virksomheder, institutioner, forvaltninger og engagerede borgere.

Legeskibets Store legedag
Store legedag bød på masser af lege og aktiviteter for alle aldre. Der kunne være dage med fast program sammensat af fælleslege, workshops samt samarbejde med lokale i forbindelse med opvisninger, kunstneriske eller faglige indlæg samt musikarrangement med lokale bands.

Skattekistekursus
Et undervisningsforløb for lærere, pædagoger og udvalgte interessenter fra byen som f.eks. kulturformidlere eller foreningsledere. Kursisterne blev undervist i legedidaktik og præsenteret for traditionelle lege og de bagvedliggende teoretiske overvejelser.

Projektperiode

Fra 2015 til 2018 sejlede Legeskibet fire lange togter og besøgte i alt 56 forskellige danske havnebyer 90 gange med tre af landets smukkeste skonnerter.
Legeskibet besøger stadig udvalgte havnebyer i vores samarbejdskommuner i forbindelse med indsatsen Levende Legekultur (2019-2024).

Gerlev.dk

Byens Leg

Afsluttet projekt

Byens Leg

Samarbejdspartnere

Formål

Formålet med Byens Leg var, at få Danmark til at genopdage legen som en fælles fysisk aktivitet.

Målgruppe

Gennem projektets kurser klædte projektet mere end 200 unge, voksne, frivillige og professionelle på til at igangsætte glædesfyldte og fællesskabsdannende lege og bevægelsesaktiviteter for børn, unge og voksne.

Aktiviteter

Efter 4 års aktiviteter i Byens Leg kan projektet se tilbage på en liste af succesfulde indsatser:

 • I lokalområdet har Byens Leg tilbudt og dannet fællesskaber, når parken, torvet eller boligområdet fyldes af klassiske lege og sjove historiske spil tilpasset alle byens borgere.
 • Boligområder har fremmet det gode naboskab og fået rådgivning om de rekreative områder.
 • Foreninger har rustet de frivillige, som kan sætte nye og anderledes lege- og bevægelsesaktiviteter i gang.
 • I daginstitutionerne blev lege-repertoiret udvidet hos pædagogerne med motorik, sanglege og fantasifulde fysiske udfordringer, som gjorde legepladsen endnu sjovere.
 • I skolerne genopfandt man skolegården som legens centrum, der gav energi i pauser og undervisning.
 • Kurser for legeagenter i 5.-7. klasse blev afviklet med målet om at skabe trivsel og sammenhold i elevernes pauser.
 • ‘Seriøst Legende’-undervisning hjalp lærere og pædagoger til at udvikle legende læring.

Projektperiode

Byens Leg forløb fra 2012-2015 i samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Nordea-fonden. Byens Leg er afsluttet, men kurserne udbydes fortsat som en del af Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde.

Gerlev.dk

ønsker du kontakt til vores projektledere?